WeTravel Curaçao
0%

Gebruiksvoorwaarden

Welkom op www.wetravelcuracao.com

Deze gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) regelen uw gebruik van onze website en alle diensten, inhoud of materialen die beschikbaar zijn op of via de website (gezamenlijk de “Dienst”). Door toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de Dienst, stemt u in met deze Voorwaarden. Indien u het niet eens bent met een deel van deze Voorwaarden, dient u geen toegang te verkrijgen tot de Dienst of er gebruik van te maken.

Aanvaarding van de Voorwaarden

Door gebruik te maken van www.wetravelcuracao.com gaat u akkoord met het naleven van en bent u juridisch gebonden aan deze Voorwaarden, die van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt of herzien. Het is uw verantwoordelijkheid om de Voorwaarden periodiek te controleren op wijzigingen. Het voortdurende gebruik van de Dienst na wijzigingen aan de Voorwaarden vormt uw acceptatie van de herziene Voorwaarden.

Gebruik van de Dienst

(a) Geschiktheid: U dient ten minste 18 jaar oud te zijn of de wettelijke meerderjarigheid in uw rechtsgebied te hebben bereikt om de Dienst te gebruiken. Indien u de Dienst namens een organisatie gebruikt, verklaart en garandeert u dat u de nodige bevoegdheid heeft om die organisatie aan deze Voorwaarden te binden.

(b) Registratie: Sommige functies of secties van de Dienst vereisen dat u een account aanmaakt of bepaalde informatie verstrekt. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van nauwkeurige, volledige en up-to-date informatie. U bent ook verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw accountgegevens en voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden.

(c) Verboden activiteiten: U stemt ermee in om geen activiteiten uit te voeren die in strijd zijn met deze Voorwaarden, waaronder, maar niet beperkt tot: het gebruik van de Dienst voor enig onwettig of ongeoorloofd doel, het verstoren van de juiste werking van de Dienst, het proberen ongeautoriseerde toegang tot de Dienst of andere gebruikersaccounts te verkrijgen, of het verzenden van schadelijke of kwaadaardige code.

Inhoud en Intellectueel Eigendom

(a) Eigendom: Alle inhoud, materialen en informatie die beschikbaar zijn op www.wetravelcuracao.com, waaronder, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, afbeeldingen, video’s en software, zijn eigendom van www.wetravelcuracao.com of haar licentiegevers en worden beschermd door auteursrecht-, handelsmerk- en andere intellectuele eigendomsrechten.

(b) Beperkte licentie: Onderhevig aan deze Voorwaarden verleent www.wetravelcuracao.com u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Dienst voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

(c) Gebruikers gegenereerde inhoud: Indien u enige inhoud bijdraagt aan de Dienst, zoals recensies, opmerkingen of andere materialen, verleent u www.wetravelcuracao.com een wereldwijde, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke en sublicentieerbare recht om dergelijke inhoud te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, te distribueren en weer te geven in elke media.

Privacy

Uw privacy is belangrijk voor ons. Raadpleeg onze Privacyverklaring voor meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken in verband met de Dienst.

Websites en diensten van derden

De Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die niet eigendom zijn van of gecontroleerd worden door www.wetravelcuracao.com. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacybeleid of praktijken van enige websites of diensten van derden. U erkent en stemt ermee in dat www.wetravelcuracao.com niet aansprakelijk is voor enige schade of verlies voortvloeiend uit uw gebruik van of vertrouwen op enige websites of diensten van derden.

 

Disclaimer en Beperking van Aansprakelijkheid

(a) Disclaimer van garantie: De Dienst wordt geleverd op een “as is” en “zoals beschikbaar” basis, zonder enige garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. www.wetravelcuracao.com garandeert niet dat de Dienst ononderbroken, foutloos of vrij van virussen of andere schadelijke componenten zal zijn.

(b) Beperking van aansprakelijkheid: Voor zover toegestaan door de wet, zal www.wetravelcuracao.com niet aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of punitieve schade die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de Dienst.

Beëindiging

Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot de Dienst te beëindigen of op te schorten, zonder voorafgaande kennisgeving, om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken. U kunt op elk moment uw gebruik van de Dienst beëindigen.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van kracht. Het niet uitoefenen van enig recht of de niet-afdwinging van enige bepaling van deze Voorwaarden door www.wetravelcuracao.com zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van dergelijke rechten of bepalingen.

Als u vragen heeft over deze Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld op onze Website.


Laatst bijgewerkt: 05 juni 2023

+

Search Room

Verplichte velden zijn gekenmerkt met *