WeTravel Curaçao
0%

Huur- en boekingsvoorwaarden

Huur- en boekingsvoorwaarden WeTravel Curacao

Artikel 1 - Begrippen :

Verhuurder :-  De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de accommodatie verhuurt aan de huurder.

Huurder :- Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die opdracht geeft aan bemiddelaar voor het tot stand komen van een (huur)overeenkomst tussen huurder en verhuurder
 
Overeenkomst :- het ondertekende boekingsformulier. Deze komt tot stand na bemiddeling met Bemiddelaar.

Bemiddelaar :- (WeTravel Curaçao): de besloten vennootschap “WeTravel Curaçao B.V.” die als verhuurbemiddelaar in opdracht van Huurder bemiddelt bij totstandkoming van de Overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder met betrekking tot de huur van een accommodatie, en als gevolmachtigde van Verhuurder optreedt. WeTravel Curaçao is zelf geen partij bij deze Overeenkomst.
 
Beheerder :- de natuurlijk persoon die de Verhuurder ter plaatse vertegenwoordigt
en namens Verhuurder verantwoordelijk voor de incheck (incl. sleuteloverdracht) en uitcheck van Huurder

Derden :- Andere (rechts)personen/partijen dan Bemiddelaar, Verhuurder  of Huurder.

Accommodatie :-  de betreffende gehuurde accommodatie op Curaçao inclusief kavel en alle bij het betreffende accommodatie behorende zaken en inventaris, zoals beschreven op de website van WeTravel Curaçao.

Boekingsformulier :- het formulier waarop alle gegevens van Huurder en Medehuurders, de huurperiode, de totale huurprijs en evt. gewenste extra diensten staan vermeld.

Medehuurder :- personen die samen met de (hoofd)huurder in de accommodatie verblijft.

Artikel 2 - Toepasselijkheid :

2.1 De huur- en boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen die via WeTravel Curaçao tot stand zijn gekomen. Hieronder vallen ook alle offertes, reserveringsaanvragen en overeenkomsten die met WeTravel Curaçao worden overeengekomen. Van huur- en boekingsvoorwaarden kan alleen worden afgeweken indien partijen via schriftelijke bevestiging anders zijn overeengekomen.

2.2 In het geval dat Verhuurder aanvullende eigen huurvoorwaarden heeft, zullen deze door Bemiddelaar aan Huurder beschikbaar gesteld worden.

Artikel 3 - Reservering & Overeenkomst :

3.1 De Overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder komt tot stand, als Huurder het door Bemiddelaar ingestuurde Boekingsformulier ingevuld teruggestuurd (per e-mail) krijgt van Huurder.

3.2 In overleg met Verhuurder is Bemiddelaar gerechtigd om de reservering te weigeren op grond van leeftijd en/of groepssamenstelling. Tevens kunnen er aanvullende voorwaarden gesteld worden in overleg met Verhuurder.

3.3 Op deze Overeenkomst is geen herroepingsrecht van toepassing, daar de wettelijke herroepingsrecht niet geldig is bij het boeken van reizen via het internet.

3.4 Bij het ingevuld terugsturen van Overeenkomst verklaart Huurder akkoord te zijn met de Huur- en boekingsvoorwaarden zoals zijn toegestuurd door Bemiddelaar en/of welke te vinden zijn op de website van Bemiddelaar: www.wetravelcuracao.com

3.5 Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen dienen voor de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 4 - Betaling huursom :

4.1 Verhuurder heeft Bemiddelaar gemachtigd om de huursom namens Verhuurder te incasseren. 

4.2 Na het ontvangen van door Huurder ingevulde Boekingsformulier, wordt ter bevestiging de factuur gestuurd waarbij een aanbetaling van 25% van de totale huursom wordt verlangt.

4.3 Deze aanbetaling dient binnen 7 dagen te zijn ontvangen door Bemiddelaar, welke de ontvangstbevestiging per mail weer naar Huurder stuurt. 

4.4 Het restant (75% van de totale huursom) dient uiterlijk 8 weken voor de boekingsperiode te zijn voldaan. De uiterste betaaldatum staat op de factuur vermeldt. Bemiddelaar zal Huurder ook nog tijdig een betalingsherinnering sturen.

4.5 Indien een boeking korter dan 8 weken voor de boekingsperiode gedaan wordt, is Huurder verplicht om de gehele huursom direct te voldoen.

4.6 Indien de aanbetaling niet binnen de gestelde termijn is voldaan door Huurder, is Huurder in verzuim en wordt de Overeenkomst geannuleerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen in overleg met Bemiddelaar. Huurder is in dat geval de annuleringskosten verschuldigd zoals beschreven in artikel 6.

4.7 Pas na volledige betaling van de huursom wordt Huurder toegang verleent tot de Accommodatie.

4.8 Tot het moment dat de gehele huursom is voldaan is de Huurder hoofdelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor betaling van de gehele huursom.

Artikel 5 - Borgsom :

5.1 De borgsom is als aparte kostenpost opgenomen in de totale huursom en dient vooraf te worden betaald.

5.2 Bemiddelaar is slechts bemiddelaar en stort de waarborgsom pas weer terug na toestemming van Verhuurder. Indien Verhuurder weigert de (volledige) borg storting te restitueren, stelt Bemiddelaar Huurder hiervan op de hoogte. Verhuurder is verplicht om binnen 14 dagen na het einde van de boekingsperiode toestemming te geven aan Bemiddelaar voor terugstorting van de borgsom.

5.3 De borg wordt teruggestort na aftrek van eventueel meerverbruik elektriciteit en/of water, eventuele kosten en/of schades die voor rekening komen van Huurder.

5.4 Huurder dient bij het vertrek van Accommodatie een uitcheck te doen met de Beheerder. Schades dienen door Huurder doorgegeven te worden aan Beheerder.

Artikel 6 - Annulering & Wijzigingskosten :

6.1 Indien een Overeenkomst wordt geannuleerd is de Huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 1. Bij annulering tot de 56ste dag (exclusief) vóór de dag van aankomst: de aanbetaling (zijnde 25%)
 2. Bij annulering van de 56ste dag (inclusief) tot de 28ste dag vóór de dag van aankomst : 60% van de huursom.
 3. Bij annulering van de 28ste dag (inclusief) tot de 7e dag vóór de dag van aankomst : 90% van de huursom.
 4. Bij annulering vanaf de 7de dag (inclusief) tot de dag van aankomst of daarna : 100% van de huursom

6.2 Indien Huurder de huurperiode of andere voorwaarden van de Overeenkomst wenst te wijzigen, dan is daarvoor uitdrukkelijke toestemming van Verhuurder nodig. Per wijziging wordt € 30,- in rekening gebracht aan huurder. Indien de toestemming door Verhuurder niet wordt verleend en Huurder de Overeenkomst wenst te annuleren, dan gelden de bepalingen van artikel 6.1 ten aanzien van annulering.

6.3 Een verzoek tot annulering of wijziging van de Overeenkomst dient schriftelijk te worden gedaan aan Bemiddelaar, die het verzoek namens Verhuurder in behandeling zal nemen.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid Huurder & Verhuurder :

Aansprakelijkheid huurder

7.1 Huurder heeft gedurende zijn verblijf in Accommodatie verplicht een zorgplicht en wordt verwacht zich op te stellen zoals van een goed huurder verwacht mag worden.

7.2 Huurder is tijdens zijn verblijft aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die tijdens de huurperiode van de Accommodatie voor Verhuurder ontstaat als gevolg van Huurders verblijf, ongeacht of deze schade werd veroorzaakt door handelen of nalaten van Huurder, Medehuurders of Derden

7.3 Schades dienen altijd gemeld te worden aan de beheerder, ook als deze door de huurder zelf al hersteld zijn.

Aansprakelijkheid verhuurder

7.4 De verhuurder is in geen enkel geval aansprakelijk voor:

 • Diefstal, schade of verlies van persoonlijke eigendommen tijdens de huurperiode van de woning
 • Ongevallen in en om de woning
 • Ongevallen in en om het zwembad
 • Tijdelijke storingen aan apparatuur in en om de woning en tijdelijke storingen in stroom- of watervoorziening
 • Overmacht van welke aard dan ook
 • Overlast van activiteiten buiten het gehuurde perceel (inclusief bouwactiviteiten in de buurt van de accommodatie)

7.5 Schade als gevolg van verlies of diefstal dient door Huurder verhaald te worden op de eigen reisverzekering.

7.6 In het geval van opzet of grove schuld van verhuurder is verhuurder maximaal aansprakelijk tot het bedrag van de kale huursom.

Artikel 8 - Verzekeringen :

8.1 Bemiddelaar adviseert Huurders met nadruk om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten voor uw boeking, evenals een aansprakelijkheidsverzekering.

8.2 De Verhuurder heeft zijn accommodatie en inboedel verzekerd. Eigendommen van Huurders zijn niet meeverzekerd.

Artikel 9 - Zwembad :

9.1 Verhuurder kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden bij ongelukken in en rond het zwembad die bij de Accommodatie wordt aangeboden.

9.2 Kinderen mogen slechts onder toezicht van een volwassene het zwembad gebruiken waarbij het verplicht is dat kind(eren) een zwemvest gebruiken. Indien beveiliging aanwezig mag deze nooit als substituut worden gezien van de supervisie van de ouders voor hun kinderen

9.3 Het is Huurder niet toegestaan zelf de technische installatie van het zwembad te bedienen. Indien er problemen zijn met het zwembad dient Huurder de Beheerder in te schakelen

9.4 De Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige geleden schade door Huurder wegens het niet goed functioneren van het zwembad.

Artikel 10 - Huisregels :

10.1 Voor zover een huishoudelijk reglement in de Accommodatie van toepassing is, dient Huurder de bepalingen van dit reglement op te volgen. Verhuurder zorgt ervoor dat er het huishoudelijk reglement voor Huurder beschikbaar is.

10.2 Huurder wordt bij vertrek geacht het vuil zelf af te voeren/op te ruimen, de barbecue schoon te maken, en de Accommodatie bezemschoon opgeleverd.

10.3 Indien de Accommodatie ernstig bevuild achtergelaten wordt, wordt door Verhuurder extra schoonmaakkosten in rekening gebracht. Deze kosten zullen verrekend worden met de borg.

10.4 De Accommodatie is uitsluitend bedoeld als vakantieverblijf. De huurder dient rekening te houden met de op het resort of in de wijk geldende (verkeers)regels.

10.5 Het is niet toegestaan om binnenshuis te roken. Eventueel aanwezige asbakken zijn uitsluitend bedoeld voor buitenshuis of op uw balkon of terras.

10.6 Huisdieren zijn niet toegestaan in de Accommodatie tenzij vooraf schriftelijk toestemming is verleend door Bemiddelaar.

10.7 Indien huisdieren zijn toegestaan zoals gesteld in artikel 10.6, is Huurder aansprakelijk voor eventuele schade, aangericht door meegebrachte huisdieren.

10.8 In geval huurder zonder toestemming toch (een) huisdier(en) mee heeft gebracht kan achteraf een boete worden berekend van €200,- per huisdier per dag.

10.9 Het in het boekingsformulier opgegeven aantal personen mag niet worden overschreden, tenzij dat uitdrukkelijk en vooraf schriftelijk of per e-mail is overeengekomen met Bemiddelaar.

10.10 Indien zonder toestemming van Bemiddelaar meer personen dan opgegeven in Accommodatie overnachten of verblijven op het bijbehorende terrein, is Huurder automatisch in verzuim van zijn verplichtingen in de Overeenkomst en is hij schadeplichtig.

10.11 De door Bemiddelaar als gevolg van overtreding van artikel 10.10 geleden schade wordt bij voorbaat bepaald op €200,- per persoon per dag, voor het aantal personen dat het maximum aantal toegestane Huurders/reizigers overschrijdt. Deze bepaling is een boetebeding en geldt onverminderd het recht van Verhuurder om alsnog nakoming en/of (aanvullende) schadevergoeding van welke aard dan ook, te eisen.

10.12 De meeste accommodaties zijn voorzien van een alarminstallatie. Het is verplicht om deze in werking te stellen zodra de Accommodatie verlaten wordt. Indien het alarm niet is ingeschakeld ten tijde van een inbraak is Huurder aansprakelijk voor de geleden schade.

Artikel 11- Aankomst, vertrek en minimum verblijf :

11.1 Huurder mag elke dag aankomen of vertrekken en kan de Accommodatie betrekken op de startdatum van boekingsperiode, vanaf de op website van Bemiddelaar vermelde check in- en uit tijden. In overleg met en na schriftelijke toestemming van Bemiddelaar kan hiervan afgeweken worden.

11.2 Huurder dient zich op de dag van aankomst altijd 30 minuten van tevoren telefonisch met Beheerder in contact te stellen om het verwachte tijdstip van aankomst te melden. zodat Beheerder kan zorgen dat hij/zij op tijd voor de check in is.

11.3 Een latere check-out is in overleg mogelijk als de Accommodatie niet dezelfde dag verhuurd is. Dit altijd in overleg met Beheerder.

Artikel 12 - Informatieplicht :

12.1 Huurder zal, voor het aangaan van de Overeenkomst de benodigde gegevens verstrekken aan Bemiddelaar. Daartoe behoren de juiste persoon en contactgegevens van Huurder en Medehuurders. Indien Huurder in zijn informatieplicht te kort schiet, komen de eventueel daaruit voortvloeiende negatieve financiële gevolgen voor rekening van Huurder.

12.2 Huurder is er zelf verantwoordelijk voor om in het bezit te zijn van de juiste reisdocumenten welke nodig zijn voor de reis.

12.3 Indien Huurder de reis niet moet annuleren wegens het ontbreken van de juiste documentatie, zijn alle daaraan verbonden gevolgen voor rekening van Huurder.

Artikel 13 - Ontbinding van de Overeenkomst :

13.1 Verhuurder is gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail per direct te ontbinden en de directe ontruiming van de Accommodatie te eisen, als:

 • Huurder zijn zorgplicht voor de Accommodatie ernstig verzaakt
 • Huurder meer of andere personen en/of dieren in de Accommodatie onderbrengt dan toegestaan volgens de Overeenkomst
 • Huurder schade toebrengt aan de Accommodatie
 • Huurder voor overlast zorgt
 • Huurder anderszins zijn verplichtingen als goed Huurder niet nakomt.

13.2 In een dergelijk geval heeft Huurder geen recht op restitutie van (een deel van) de Huursom, en is Huurder gehouden de schade te vergoeden die Verhuurder lijdt ten gevolge van het handelen of nalaten van Huurder.

13.3 Indien Verhuurder de Accommodatie niet kan leveren ten gevolge van verkoop of omstandigheden die hem niet kunnen worden toegerekend, is Verhuurder gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden. Huurder krijgt dan de Huursom gerestitueerd, maar heeft geen recht op enige andere vergoeding. Verhuurder/Eigenaar zal zich in zulk geval inspannen om Huurder een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief te bieden voor dezelfde of een andere periode.

13.4 Bemiddelaar mag bij de uitvoering van bovenstaande artikel punten optreden namens Verhuurder.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid en overmacht WeTravel Curaçao :

14.1 De Bemiddelaar zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.

14.2 Onverminderd het hiervoor bepaalde aanvaardt Bemiddelaar geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken Verhuurder en/of dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze Verhuurder en/of dienstverlener(s) verstrekte informatie. Bemiddelaar draagt geen verantwoordelijkheid voor opgestelde en of uitgegeven foto’s, folders, advertenties en websites.

14.3 Ieder vakantiehuis/appartement is zorgvuldig door Bemiddelaar geselecteerd. Bemiddelaar staat in voor de juistheid van de omschrijving van het vakantiehuis/appartement, daarbij rekening houdend dat een afwijking van de opgegeven woonoppervlakte en afstanden aanvaardbaar worden geacht. De beschrijvingen, de indrukken, de inrichtingen van het vakantiehuis/appartement en de directe omgeving, waaronder ook de voorzieningen, faciliteiten en recreatiemogelijkheden vallen, kunnen wegens hun aard of vanwege tussentijdse veranderingen door Verhuurder, of door seizoensinvloeden en of externe factoren afwijken van de beschrijving op de website van Bemiddelaar (of in folders). Het tussentijds door de Verhuurder wijzigen van de inrichting (e.d.) van het vakantiehuis/appartement leidt niet tot het kosteloos annuleren van de algehele boeking en reis. Indien Huurder de boeking tussentijds wil annuleren of wijzigen geldt hetgeen staat in artikel 6 van de Huur- en Boekingsvoorwaarden van Bemiddelaar.

14.4 De bij de Accommodatie getoonde foto’s dienen uitsluitend om een indruk te geven van het gehuurde. Omdat niet ieder Accommodatie gelijk is, kan het voorkomen dat de ter plaatse verkregen Accommodatie afwijkt van de foto(s). Hiervoor kan Bemiddelaar nooit aansprakelijk worden gesteld. Bemiddelaar behoudt het recht om zonder toestemming van de Huurder prijzen en arrangementen te wijzigen indien de situatie daarom vraagt. Eventuele fouten in een brochure, advertentie etc. zullen op de website van Bemiddelaar hersteld worden, zodat Huurder daar altijd de meest actuele informatie terug kan vinden. 

14.5 Voor zover Bemiddelaar zelf verwijtbaar handelt en Huurder daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Bemiddelaar beperkt tot maximaal 10% van het bedrag reeds gefactureerd en voldaan door Huurder. 

14.6 Bemiddelaar is niet aansprakelijk voor schade waartegen Huurder is verzekerd.

14.7 Bemiddelaar is niet aansprakelijk voor eventuele storingen aan technische installaties/apparatuur in het vakantiehuis/appartement/resort.

14.8 De in dit artikel 14 opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van Bemiddelaar en/of de door deze ingeschakelde Derden.

14.9 Bemiddelaar en Verhuurder kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor overmacht.

Artikel 15 - Klachten :

15.1 Een klacht over de Accommodatie dient Huurder altijd binnen 24 uur na het ontstaan daarvan, rechtstreeks te melden aan Bemiddelaar, zodat de Verhuurder in staat wordt gesteld de klacht te adresseren. Huurder dient Verhuurder altijd in de gelegenheid te stellen eventuele gebreken te herstellen en daartoe toegang te verlenen tot de Accommodatie.

15.2 Indien de klacht niet bevredigend wordt geadresseerd, kan Huurder uiterlijk binnen een week na afloop van de huurperiode, de klacht, schriftelijk bij Bemiddelaar indienen onder vermelding van alle ter zake doende gegevens en vergezeld van bewijs (video’s/foto’s)

15.3 Bemiddelaar zal de klacht namens Huurder doorgeven aan desbetreffende Verhuurder In een situatie als genoemd in artikel 15.2, zal Bemiddelaar contact opnemen met Verhuurder en tussen Huurder en Verhuurder/Eigenaar bemiddelen om tot een redelijke schikking te komen. Voor Bemiddelaar is dit alleen een inspanningsverplichting.

15.4 Indien geen redelijke oplossing van de klacht wordt bereikt tussen Huurder en Verhuurder zal Bemiddelaar, op verzoek van Huurder de ter hare beschikking staande gegevens van Verhuurder aan hem/haar kenbaar maken teneinde Huurder in de gelegenheid te stellen een eis tot schadevergoeding jegens Verhuurder in te stellen.

15.5 Bij vroegtijdig vertrek (zonder overleg en voorafgaande schriftelijke overeenstemming daarover met Verhuurder) uit de Accommodatie, blijft de totale Huursom verschuldigd en ontslaat dit Verhuurder van iedere vorm van schadeloosstelling.

Artikel 16 - Slotbepalingen :

16.1 Indien Verhuurder of Bemiddelaar zich in enig geval niet op een of meerdere bepalingen van deze Huur- en boekingsvoorwaarden beroept, dan wel daarvan afwijkt, betekent dit niet dat hij zich in de volgende gevallen niet meer op deze Voorwaarden zal kunnen beroepen.

16.2 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan inclusief de Overeenkomst, waarop de Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing.

16.3 Geschillen die voortvloeien uit de Huur- en boekingsvoorwaarden en/of de Overeenkomst, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen, voor zover de wet dit toelaat, aanhangig gemaakt en voorgelegd worden bij de daartoe bevoegde rechter te Nederland.

+

Search Room

Verplichte velden zijn gekenmerkt met *